Smlouva je základ

Štítky:

Smlouva obecně je dokument, který upravuje práva a povinnosti smluvních stran v dané situaci. Uzavření smlouvy je ale také právní úkon. Smluvní strany mohou být dvě, ale může jich být i víc. Každá se smluvních stran se zpravidla snaží docílit takového znění smlouvy, které bude vyhovovat právě jí a které pro ni bude představovat co nejvyšší přínos.

Ať už však jde o smlouvu upravující nákup věci nebo služby, nájem nebo pronájem nemovitosti nebo o smlouvu o vykonání nějaké práce, nestačí pouze vědět, co je předmětem smlouvy a jaké jsou tedy obecně její cíle. Každá smlouva musí splňovat také určité právní náležitosti. Nedostatečně nebo i po právní stránce chybně formulovaná smlouva může jedné ze smluvních stran v budoucnosti přinést nemalé komplikace a případně i značné finanční ztráty.

Nedílnou součástí každé smlouvy je v každém případě přesná identifikace smluvních stran. Dále musí každá smlouva jasně vymezovat předmět smlouvy. Součástí smlouvy má také být stanovení způsobu ukončení platnosti smlouvy, případně doby, na kterou se smlouva uzavírá.

Jako příklad lze uvést např. smlouvu uzavřenou o pronájmu nemovitosti na dobu určitou, která obsahuje sice dobu výpovědi, ale neobsahuje precizně vyjádřený důvod výpovědi ze strany pronajímatele. V takovém případě může mít pronajímatel problém s výpovědí nájemníka, protože v tomto případě nastupuje na místo smlouvy vyšší zákonná norma, v tomto případě nový občanský zákoník, který v § 2229 uvádí: Nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba.

Bezchybné, úplné a pro obě, případně všechny zúčastněné strany korektní znění smluv je zpravidla zárukou pro to, že v budoucnosti nebude žádná ze smluvních stran zbytečně poškozena.

Odbornou právní pomoc při uzavírání třeba těch zdánlivě nejjednodušších smluv je proto nutno v každém případě doporučit. Je přece ve Vašem zájmu nedávat protistraně příležitost k tomu, aby v budoucnosti využila znění smlouvy proti Vám. Nepodceňujte právní stránku smluv, i když jste si jisti její věcnou podstatou a při uzavírání smlouvy se s protistranou zdánlivě na všech věcných detailech shodnete. Nikdy nevíte, co přinese budoucnost, vždycky je dobré mít smlouvu postavenou zcela korektně a v souladu se zákonem.

Přední česká Advokátní kancelář Maur Legal s.r.o. je kanceláří specializovanou na smluvní právo, zejména na smlouvy týkající se práva nemovitostí. Zkušení experti na smlouvy upravující veškeré operace s nemovitostmi, jako jsou smlouvy kupní, darovací, zástavní smlouvy nebo o smlouvy o věcném břemeni, nájemní a podnájemní smlouvy se postarají i o Vaše smlouvy.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>