Stanovy spolku

Spolek je nezisková právnická osoba, kterou legislativně upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník – NOZ), ve svých paragrafech 214 až 302.

Stanovy jsou zakládajícím dokumentem každého spolku. Rozsah informací, které musí stanovy každého spolku obsahovat, stanoví paragrafy 21á a následující NOZ.

Stanovy spolku musí obsahovat minimálně následující údaje:

  • název spolku včetně označení „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“
  • sídlo spolku
  • účel spolku
  • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat
  • určení statutárního orgánu

Stanovy jsou uloženy v úplném znění v sídle spolku, vkládají se do Sbírky listin.

Stanovy určí formu statutárního orgánu, tedy zda bude kolektivní – výbor, nebo individuální – jestli bude mít spolek předsedu. Určí také nejvyšším orgán spolku. Nejvyšší orgán spolku rozhoduje o zaměření hlavní činnosti spolku, o změně stanov, schvaluje výsledky hospodaření spolku a rozhoduje i o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. Nejvyšším orgánem spolku je zpravidla členská schůze.

Pokud to stanovy určí, může být statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem.

Stanovy mohou případně určit také další orgány jako kontrolní komisi, rozhodčí komisi apod. Orgány spolku mohou být pojmenovány libovolně, pokud svým názvem nevzbudí klamný dojem o své povaze.

Stanovy určí způsob vzniku a zániku členství, možnosti vyloučení člena ze spolku i způsob zápisu a výmazu členů v seznamu členů, pokud je veden, a také způsob zpřístupnění tohoto seznamu, popřípadě stanoví, že zpřístupněn nebude. Pokud stanovy nestanová jinak, je členství ve spolku vázáno pouze na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Stanovy rovněž stanoví, že organizační složkou spolku bude pobočný spolek, nebo stanoví způsob, jakým lze pobočný spolek založit.

Pokud stanovy určí, že statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li tento orgán schopen po dobu delší než jeden měsíc vykonávat svou působnost, má minimálně pětina členů spolku právo svolat shromáždění všech členů spolku. Na shromáždění v tomto případě přechází působnost nejvyššího orgánu spolku.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>