Spolek ve spolkovém rejstříku

Co je spolek? Spolek je v České republice jednou z nejčastěji používaných forem neziskových právnických osob. Pravidla založení, vzniku a existence spolku upravuje nový občanský zákoník, část první, hlava II, díl 3, oddíl 2, pododdíl 2, paragrafy 214 až 302.

Proč musí název spolku obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“? Termín „zapsaný spolek“ vyjadřuje skutečnost, že spolek musí být zapsán ve veřejném rejstříku, konkrétně ve spolkovém rejstříku, a to v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Co je to spolkový rejstřík? Je to jeden z veřejných rejstříků, který obsahuje takové informace o spolku, jimiž je daný spolek identifikován a charakterizován. Náležitosti, které se do něj zapisují, jsou upraveny v hlavě III, dílu 2, § 26 – § 30 výše uvedeného zákona.

A které skutečnosti se do spolkového rejstříku zapisují? Paragrafy 26 a 27 uvádějí výčet forem právnických osob, které se do spolkového rejstříku zapisují. Jsou to nejenom spolky, ale také odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů, dále pobočné spolky, zahraniční spolky, které vyvíjejí činnost na území České republiky a pobočné spolky nebo jiné obdobné organizační jednotky zahraničních spolků, které vyvíjejí činnost na území České republiky, zvané také zahraniční pobočný spolek.

Pokud spolek vykonává vedlejší hospodářskou činnost, je tato také do spolkového rejstříku zapsána. Dále se zapisuje i název nejvyššího orgánu, případně název rozhodčí komise. Existují-li i pobočné spolky, zapisuje se do spolkového rejstříku také název, sídlo a identifikační číslo všech těchto pobočných spolků a zároveň název, sídlo a identifikační číslo hlavního spolku a rozsah jeho práv a povinností podle stanov hlavního spolku.

Přestěhuje-li spolek své sídlo do zahraničí, uvede se do veřejného rejstříku adresa tohoto sídla a údaj o zápisu do evidence státu, v níž je zapsán, pokud právo takového státu zápis přikazuje. To platí i o přestěhovaném sídle pobočného spolku. V souvislosti s tím se uvádí také právo státu, kterým se zahraniční spolek řídí, a přikazuje-li toto právo zápis, také evidence, do které je zahraniční spolek zapsán, a číslo zápisu.

Paragraf 30 upřesňuje podrobnosti, které je třeba do spolkového rejstříku uvádět o zahraničním pobočném spolku: účel, údaje o členu člena statutárního orgánu, údaje o zrušení zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku, prohlášení konkursu nebo zahájení jiného obdobného řízení týkajícího se zahraničního spolku nebo zahraničního pobočného spolku a ukončení činnosti zahraničního pobočného spolku v České republice.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>