Založení a vznik spolku

V České republice je spolek jednou z nejčastěji používaných forem neziskových právnických osob. Spolek a pravidla jeho existence upravuje nový občanský zákoník, část první, hlava II, díl 3, oddíl 2, pododdíl 2, paragrafy 214 až 302. Spolek jakožto nezisková instituce nesmí mít jako hlavní činnost jakoukoli výdělečnou činnost. Může se věnovat pouze uspokojování zájmů, pro které byl založen. Jako vedlejší činnost však může spolek vykonávat takovou výdělečnou činnost, která by podporovala rozvoj hlavní činnosti, přičemž zisk z této činnosti může být využit pouze pro spolkovou činnost.

Založení spolku

Spolek může být založen nejméně třemi osobami, které mají společný zájem se v něm dobrovolně spolčovat, každý do něj může dobrovolně vstoupit nebo z něj vystoupit. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“, „zapsaný spolek“ nebo alespoň zkratku „z. s.“

Spolek je založen schválením stanov nebo ustanovující schůzí. To jsou obligatorní podmínky pro založení spolku.

Stanovyobsahují minimálně následující údaje:

  • název a sídlo spolku,
  • účel spolku,
  • práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat,
  • určení statutárního orgánu.

Stanovy rovněž předem stanoví, zda a za jakých podmínek lze omezit práva nebo rozšířit povinnosti člena. Pokud to stanovy výslovně neuvádějí, lze tak učinit pouze za souhlasu všech členů spolku.

Plné znění stanov je uloženo v sídle spolku.

Spolek může být založen také ustavující schůzí, kterou svolá svolavatel, který rovněž vypracoval návrh stanov. Účastníci ustavující schůze zapsaní do listiny přítomných, kteří podali řádnou přihlášku do spolku, mohou schválit stanovy, pokud jsou alespoň tři. Ustavující schůze dále zvolí statutární orgán v souladu se stanovami.

Vznik spolku

Spolek stejně jako obchodní společnost vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující schůzí. Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>