Akciová společnost

Základní informace

 Právní úprava akciové společnosti vychází z obchodního zákoníku. Nejnižším možným počtem zakladatelů je buď jedna právnická nebo dvě fyzické osoby.

Jedná se o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na podíly – akcie, vydané s určitou nominální či emisní hodnotou.
Minimální výše základního kapitálu jsou 2 000 000,- Kč. Nominální hodnota jednotlivých akcií není nijak omezena, ve většině případů činí 1 000,- Kč.

Obchodní firma akciové společnosti musí obsahovat označení "akciová společnost", postačí i zkratka "akc. spol." nebo "a.s.". (§ 155 ObchZ). Obchodní firma společnosti musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky, zejména nesmí být zaměnitelná s firmou jiného podnikatele a nesmí působit klamavě. K odlišení firmy nestačí rozdílný dodatek označující právní formu (§ 10 ObchZ).

Orgány akciové společnosti

Valná hromada

 Je shromáždění všech akcionářů, je to nejvyšší orgán společnosti. Ustavující valná hromada rozhoduje o založení společnosti, změně stanov, volí orgány společnosti a schvaluje rozdělení zisku a účetní závěrku. Počty hlasů akcionářů jsou podle jejich počtu akcií.

Představenstvo

 Je statutární orgán, který má za úkol řídit společnost v době mezi valnými hromadami, operativně rozhodovat a vést účetnictví. Představenstvo je tvořeno členy, kteří společnost navenek zastupují. Tito členové se zapisují do obchodního rejstříku a jsou voleni i odvoláni valnou hromadou společnosti. Platí pro ně zákaz konkurence.

Dozorčí rada

 Úkolem dozorčí rady je dohlížet na působnost představenstva, kontroluje účetnictví i další doklady společnosti.  Členy volí valná hromada na dobu 5 let ( při více než 50 zaměstnancích 1/3 volí zaměstnanci) a  počet členů musí být dělitelný třemi.

Založení a.s.

 Akciová společnost může být založena dvěma způsoby, a to buď na základě veřejné nabídky akcií (tzv. sukcesivní založení) nebo bez veřejné nabídky k upsání akcií (tzv. simultánní založení).

Na rozdíl od ostatních forem společností nepostačuje u akciové společnosti k jejímu založení uzavření zakladatelské smlouvy nebo podepsání zakladatelské listiny. Proces založení společnosti je ukončen až přijetím rozhodnutí předepsaných zákonem, a to:

  • rozhodnutí o založení společnosti,
  • schválení stanov společnosti,
  • volba orgánů společnosti, jež je podle stanov oprávněna volit valná hromada.

Tyto rozhodnutí příjme v případě založení a.s. s veřejnou nabídkou akcií ustavující valná hromada a v případě jednorázového založení akciové společnosti zakladatelé a.s.

 Sukcesivní zakládání akciové společnosti není v České republice obvyklé, a to zejména z toho důvodu, že jde o poměrně složitý postup. V tomto případě zakladatelé neupisují celý základní kapitál, který u tohoto způsobu založení činí 20 000 000,- Kč, ale potřebují získat zdroje financování z „vnějšku“ (od investorů) a to právě tak, že učiní veřejnou nabídku akcií.

 Obvyklým způsobem je založení a.s. bez veřejné nabídky akcií (simultánní nebo jednorázové založení)

 V tomto případě se zakladatelé akciové společnosti dohodnou, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti a společnost bude založena uzavřením zakladatelské smlouvy či podepsáním zakladatelské listiny, která musí obsahovat rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov a volbě orgánů. Před přijetím založením musí být splaceno 30% jmenovité hodnoty akcií a emisní ažio.

Výhody společnosti

  • poměrně solidní vnější dojem (velká společnost),
  • čistě kapitálová společnost.

Nevýhody společnosti

  • vysoký základní kapitál 2 000 000 Kč,
  • poměrně složité zakládání i působení společnosti.
     

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>