Jak založit nadační fond

Nadační fond je nezávislý subjekt finanční povahy, je to právnická osoba, která byla vytvořena vyčleněním majetku za určitým účelem. Je to účelové sdružení majetku s vlastní právní subjektivitou. Nadační fond nemusí mít trvalý charakter.

Zakladatel zakládá nadační fond za účelem společensky nebo hospodářsky užitečným. Může jít jak o účel veřejně prospěšný, spočívající v podpoře obecného blaha, tak o účel soukromý, v němž se projevují zájmy konkrétních osob. Existují také nadační fondy, např. rodinné, které mohou sloužit oběma účelům zároveň. Smíšený charakter mají také fondy dobročinné, které podporují určitým způsobem vymezený okruh lidí.

Kdo hodlá založit nadační fond, bude se řídit ustanoveními § 394 až § 401 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který v české legislativě nadační fond upravuje.

K založení nadačního fondu je třeba sepsat zakládací listinu nebo pořízení pro případ smrti. Toto zakladatelské právní jednání obsahuje minimálně:

  • název a sídlo nadačního fondu, název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“
  • jméno zakladatele a jeho bydliště nebo sídlo
  • vymezení účelu, pro který se nadační fond zakládá
  • údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu; majetek nadačního fondu tvoří soubor vzniklý z vkladů a darů, jejichž předmět nemusí splňovat předpoklad trvalého výnosu, majetek nadačního fondu nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu
  • počet členů správní rady nadačního fondu a jména a bydliště jejích prvních členů a údaj, jakým způsobem členové správní rady za nadační fond jednají
  • počet členů dozorčí rady i jména a bydliště jejích prvních členů, nebo jméno a bydliště prvního revizora – v případě založení nadačního fondu pořízením pro případ smrti, v němž by zakladatel neurčil ani způsob jmenování prvních členů správní a dozorčí rady, popřípadě prvního revizora, jmenuje tyto orgány vykonavatel závěti nebo soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem
  • určení správce vkladů
  • podmínky pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu nebo vymezení okruhu činností, jež nadační fond může vzhledem k svému účelu vykonávat

Zakladatelský dokument nadačního fondu nemusí mít povinně formu notářského zápisu. Zakladatelům však lze doporučit nechat ověřit podpisy zakladatelů.

Nadační fond pak vznikne dnem zápisu do veřejného rejstříku.

Administrativa spojená se zakládáním, provozem či likvidací nadačního fondu je poměrně komplikovaná a časově náročná, proto se neváhejte s důvěrou obrátit na naši poradenskou firmu Profineziskosvky.cz, která za vás veškeré potřebné administrativní náležitosti ochotně, profesionálně a rychle vyřídí.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>