Postup založení společnosti

Založení společnosti probíhá sepsáním a podpisem společenské smlouvy (v případě jednoho zakladatele sepsáním zakladatelské listiny).

Následující článek stručně popisuje postup založení s.r.o.

Jestliže se jedná o společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným nebo zakladatelskou listinu akciové společnosti musí mít formu notářského zápisu. Notářský zápis musí obsahovat:

  • místo, den, měsíc a rok úkonu,
  • jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
  • jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (není-li tak datum narození) účastníků a jejich zástupců,
  • prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům,
  • údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
  • obsah úkonu,
  • údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
  • podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
  • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Notářský zápis k založení společnosti včetně potřebného počtu kopií Vám vyhotoví každý notář v ceně kolem 2-3 000 Kč. Každý notář má svůj vzor do kterého doplní Vámi požadované údaje a smluvní ujednání.

Složení vkladů
Protože společnost nemá před vznikem právní subjektivitu, musí zakladatelé ve společenské smlouvě určit osobu správou splacených vkladů, které musí být složeny ještě před vznikem společnosti (u s.r.o. a a.s.).
Nejčastěji se jedná o peněžitý vklad na nově založený bankovní účet na jméno správce vkladu.  Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladu a jeho výši. K vydání tohoto potvrzení musíte předložit společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu. Potvrzení je z jedním dokumentů, který se dokládá při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
Vznikem společnosti se stávají vklady jejím majetkem a vzniklá společnost s nimi může volně disponovat. Pro vyšší prestiž a dokonalou firemní image je  možné založení společnosti s vyšším základním kapitálem,  než je zákonem dané minimum.

Podnikatelské oprávnění
Před vznikem společnosti je nutné získat podnikatelské oprávnění – buď živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Průkazem živnostenského oprávnění je výpis z živnostenského rejstříku, který se vydá na základě žádosti zakladatelů, je-li prokázáno, že společnost byla založena.
Společnostem vzniká živnostenské oprávnění až dnem zápisu do obchodního rejstříku v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Nebude-li podán návrh do obchodního rejstříku do 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění, nebo není-li návrhu na zápis společnosti vyhověno, rozhodne finanční úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>