Advokátní úschova

Advokátní úschova patří mezi způsoby bezpečného vypořádání plateb mezi smluvními stranami. Využívá se zejména při transakci s nemovitostmi, ale je možné ji využít např. při vypořádání společného jmění manželů, spoluvlastnictví, převodech obchodních podílů apod. Při nejčastějším využití v rámci prodeje nemovitosti má prodávající jistotu, že finanční prostředky budou uhrazeny před zahájením řízení o zahájení vkladu vlastnického práva u příslušného katastrálního úřadu a kupující zas, že peníze nebudou uvolněny dříve, než zápis vkladu proběhne. Advokátní úschova funguje jako neutrální místo ponechání peněz jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího.

Advokátní úschova se realizuje na základě písemné smlouvy o úschově mezi klientem a advokátem (schovatelem) a oprávněny z ní mohou být i třetí osoby. Ve smlouvě jsou určena práva a povinnosti smluvních stran a podmínky výplaty finančních prostředků. Peníze zpravidla bývají složeny do úschovy bezhotovostním převodem na speciální účet advokátní úschovy. Na tomto účtu, který je oddělený jak od majetku advokáta, tak od peněžních prostředků ostatních klientů, zůstávají peněžní prostředky uložené doby, než na katastru nemovitostí proběhne ukončení řízení o vkladů vlastnického práva. Toto řízení zpravidla trvá 21 dnů, které představují tzv. ochrannou lhůtu, v rámci které může kterákoliv ze stran návrh na vklad do katastru stáhnout, popřípadě katastr sám může návrh z různých důvodů zamítnout. Jakmile je však v katastru zapsán kupující jako nový vlastník, jsou peněžní prostředky převedeny prodávajícímu.

Úschovy může provádět jen advokát zapsaný na seznamu vedeném Českou advokátní komorou, který je veřejně přístupný. Česká advokátní komora pak vystupuje v roli kontrolora, kdy každá úschova musí být nahlášena do tzv. elektronické knihy úschov a prověřena. Díky této knize má Komora přehled o činnosti advokáta a umožňuje jí důslednější kontrolu provádění úschov. Advokát nemůže s finančními prostředky nijak nakládat vyjma výjimek stanovených dohodou s klientem či nařízení soudu, popř jiných orgánů veřejné moci. V případě, že klient zjistí, že advokát při nakládání s finančními prostředky pochybil, může žádat okamžitou nápravu, případně dát podnět právě České advokátní komoře k provedení okamžité kontroly. Advokát je nejen kárně, ale i trestně právně odpovědný za případné porušení svých povinností.

Výhodou advokátní úschovy je často ta skutečnost, že je součástí balíčku kompletního právního servisu poskytovaného pro prodej nemovitosti. Klient má pak jistotu souladu připravených smluv a lepšího přehledu aktuálního stavu. Kromě úschov peněžních prostředků pak advokát může poskytovat úschovu listin, cenných papírů a jiného majetku.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>