Vznik společnosti

Návrh na zápis do obchodního rejstříku se podává u příslušného rejstříkového soudu a musí být podán do 90 dnů od založení společnosti. Návrh na zápis podepisují všichni jednatelé a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

K návrhu je nutné přiložit jako přílohu:

za společnost

 • společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu
 • oprávnění k podnikatelské činnosti
 • listina osvědčující právní důvod užívání místností – výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce osvědčující vlastnické právo k prostorám, do nichž společnost umístila své sídlo a pokud není vlastníkem, tak je nutný souhlas vlastníka s umístěním sídla
 • doklady o splnění vkladové povinnosti

za každého jednatele

 • výpis z Rejstříku trestů – ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení jednatele, že
  • je plně způsobilý k právním úkonům
  • splňuje podmínky provozování živnosti podle § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u něho skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák.č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů,
  • splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku;
 • podpis musí být úředně ověřen

Rejstříkový soud musí dodržet obecnou lhůtu pěti pracovních dnů k provedení zápisu ( nezapočítává se den, kdy byl návrh podán).  Vznik obchodní společnosti  je tedy až ke dni zápisu do obchodního rejstříku.

Ode tohoto dne musí splnit společnost následující lhůty:

 • 8 dnů k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má zaměstnance
 • 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance
 • 30 dnů k zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním)
   

  

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>