Zvládnu účetní závěrku?

Štítky:

Konec roku přináší dětem těšení na Vánoce, ale jejich podnikajícím rodičům naopak obavy z účetní závěrky. Proces uzavírání účetních knih a příprava účetní závěrky je každoroční noční můrou celé řady podnikatelů, zvláště pokud jej nechali na poslední chvíli.

Účetní závěrka je dokument, který mimo jiné slouží k rychlému přehledu o finančním zdraví té které firmy a dává potenciálním obchodním partnerům každého podnikatele informaci o jeho schopnost obstát v budoucnosti.

Podniky, které mají povinnost sestavovat svou účetní závěrku s ověřením auditora, musejí také povinně zpracovávat výroční zprávu; ověřená účetní závěrka je její nedílnou součástí. Týká se to společností, jejichž bilanční suma je vyšší než 40 milionů korun, nebo roční úhrn čistého obratu je vyšší než 80 milionů korun nebo jejich průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50. Ostatní společnosti mají právo sestavovat účetní závěrku v omezeném rozsahu.

Účetní závěrka zahrnuje rozvahu, výkaz zisku a ztrát a doplňující přílohu.

Účetní závěrka je výsledkem několikastupňového procesu zvaného účetní uzávěrka, V rámci účetní uzávěrky je třeba uzavřít účetnictví veškerých účetních případů k datu posledního dne účetního období, spočítat a doúčtovat daň z příjmů, uzavřít účetní knihy a zjistit disponibilní zisk.

V rámci průběhu účetní uzávěrky je nejprve nutno provést inventarizaci, jejímž prostřednictvím se porovná skutečný a účetní stav majetku společnosti. Dále je třeba zaúčtovat veškeré účetní případy, které souvisejí s daným účetním obdobím včetně zúčtování kurzových rozdílů v případech, ve kterých majetek nebo závazky jsou vyjádřeny v cizí měně. Takové položky se přepočítávají na české koruny směnným kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k datu vzniku účetního případu. Jestliže inventarizace prokáže snížení hodnoty majetku, je třeba k jeho účtům vytvořit opravné položky, jež slouží především k tomu, aby mohla být při uzavírání účetních knih dodržena zásada opatrnosti, tedy aby byl majetek oceněn v hodnotě, která nejlépe odpovídá reálnému stavu.

Podle zákona o účetnictví je rovněž potřeba zaúčtovat rezervy, které se tvoří z nákladů a pro účetní jednotku jsou z účetního hlediska dočasným zdrojem, který se tvoří ze zisku. Podnik – účetní jednotka – je potřebuje k budoucímu financování výdajů, u nichž není dosud známa přesná částka.

Nedobytné pohledávky může účetní jednotka buď odepsat, nebo si na ně vytvořit opravné položky.
Další krok účetní uzávěrky představuje zjištění hospodářského výsledku, to znamená zjištění rozdílu mezi výnosy a náklady účetní jednotky. Na základě hospodářského výsledku se potom vypočítá a zaúčtuje daň z příjmů účetní jednotky.

Poslední etapou účetní uzávěrky je uzavření účetních knih.

Účetní jednotka je povinna předat účetní závěrku rejstříkovému soudu, tím splní svou zákonnou povinnost.

Je toho moc? Není třeba riskovat chyby a obávat se sankcí ze strany správních úřadů, když se můžete obrátit na experty z některé účetní firmy, jakou je např. firma Libroten.cz.

Napsat komentář

Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>